Gå til hovedindhold

Red Jaguarens Børn

Projektstiller
Verdens Skove
Hvor
Nicaragua
Tema

Klimaforandringer, et diktatorisk regime og en kæmpe kanal tværs gennem deres territorium truer de oprindelige Rama og Kriol-folks overlevelse. Uddannelse af unge Rama og Krioler skal sikre deres fremtid inde i Nicaraguas tropiske regnskov.

Resumé

Ramaerne kalder sig jaguarens spirituelle børn og ejer sammen med Kriolerne – af etnisk afrikansk afstamning – et territorium, langt større end hele Sjælland. Her i regnskoven på deres forfædres jord findes et rigt dyre- og planteliv, og mere end 100 jaguarer. Dog trues Rama-Kriolerne af et diktatorisk regime, der ikke overholder loven, og hvor ytringer kan betyde fængsel. En forfatningsstridig lov godkender konstruktionen af verdens største kanal tværs gennem deres regnskov. De trues af bevæbnede illegale nybyggere, der fælder skoven til fordel for kvæg, deres sprog og livsstil er ved at uddø, og klimaforandringerne truer både deres og vores egen eksistens.

Baggrund

I Nicaragua blev det i 2018 kriminelt at sige sin mening og kæmpe for sine rettigheder, og regeringen lukkede sidste år 9 lokale civilsamfundsorganisationer. 80ernes revolution og borgerkrig er ovre. Sandinisterne vandt over diktatoren Somoza, men nu sidder Sandinisterne selv på regeringsmagten med Ortega som præsident, i hvad der bedst kan beskrives som et diktatorisk regime. En skovbrand sidste år satte ild til hele nationen, og en social reform blev dråben for befolkningen. De har siden 19. april 2018 demonstreret for Ortegas afgang. Demonstranterne er blevet mødt med vold, tortur og flere hundrede myrdede og endnu flere politisk fængslede. Rettigheder respekteres ikke, lovgivning overholdes ikke og alt imens fældes regnskoven og medfører CO2-udledning, der opvarmer kloden.

Det mærker Rama-Kriolerne, der har den juridiske ret til landets næststørste skovområde i det sydvestlige hjørne. Præsidenten har fået vedtaget en grundlovsstridig lov, der giver en kinesisk rigmand ret til at bygge verdens største kanal gennem Rama-Kriolernes land. Her vil Mærsk kunne slå genvej fra Atlanterhavet til Stillehavet med deres største supertankere, der ikke kan gå gennem Panamakanalen. Den vil fjerne en hel Rama-landsby fra landkortet og splitte deres territorium i to. Selvom kanalkonstruktionen ikke er begyndt, så søger folk på ruten allerede nu grønnere græsgange andetsteds, ofte illegalt og bevæbnet inde i Rama-Kriol-territoriet. Men de har ”glemt” at spørge Rama-Kriolerne først, som derfor har klaget til Den Inter-amerikanske Menneskerettighedskommission.

Nicaragua har stemt for FNs Erklæring for Oprindelige Folks Rettigheder. Det giver oprindelige folk ret til frie, forudgående og informerede høringer. Dette overholdes ikke. Oprindelige folk har ret til selvbestemmelse og autonomi vedr. infrastruktur, uddannelse og projekter i deres territorium. Dette overholdes heller ikke. Projektet vil styrke overholdelsen af disse rettigheder.

En stor del af Rama-Kriol-territoriet overlapper med det biologiske reservat Indio Maíz, som er erklæret UNESCO-beskyttet. Ved at lade nybyggere bosætte sig i området, brydes både national og international miljølovgivning. Nybyggerne fælder skoven til fordel for kvægdrift. Således forsvinder de unge Rama-Kriolers eksistensgrundlag.

Klimaforandringer truer også de unge Rama-Kriolers fremtid. I november 2016 passerede orkanen Otto tværs gennem deres territorium og efterlod væltede træer og huse, ødelagte afgrøder og døde fisk. Det er aldrig sket før, at en orkan er gået i land så sydligt, men varmen vurderes at gøre det muligt for orkaner at dannes tættere på land. Globalt vil vores allesammens klima have gavn af bevarelsen af de godt 2.640 km2 regnskov i Indio Maíz, der binder 46,8 mio. tons kulstof. Det svarer til én danskers CO2-udledning i 26 mio. år. Den globale opvarmning truer både i Danmark og ude i verden.

De har brug for os, men vi har også brug for dem.

De 17 verdensmål forpligter os alle til at gøre en forskel. Vi må følge i 16-årige klimaktivist, Greta Thunbergs, fodspor. Vi må kræve at politikerne gør mere. Dette projekt giver dig mulighed for at handle. Det giver dig mere retfærdighed end en kinesisk rigmand kan købe og mere klima end en kød-fri dag. Og så kan du også være med til at give Rama-Kriolerne et værdigt liv.

Projektidé og hovedaktiviteter

Projektets formål er at sikre uddannelse til alle børn og unge i Rama-Kriol territoriet, som øger deres kompetencer til at være og blive stolte ledere og et stolt folk. De skal kunne kæmpe for deres rettigheder og deres territorium, samt forsvare sig mod trusler fra klimaforandringerne, fra en kæmpe kanal og fra regime, der tillader illegale nybyggere i deres regnskov.

Målgrupper er alle territoriets 9 landsbyer – heraf 6 Rama og 3 Kriol – ca. 2.600 mennesker, 49% kvinder og 51% mænd. Omkring 70% af befolkningen er ung og under 30 år, og hele 40% er under 15 år, hvorfor ungdommens muligheder afgør fremtiden. De ejer et territorium, der er langt større end hele Sjælland, 8480 km2: 50% hav og 50% fastland. De lever hovedsageligt af jordbrug, fiskeri, jagt og indsamling. De udgør en lille, sårbar og fattig minoritet i Nicaragua. De bor afsides i et ”vildt” område og nyder meget begrænset gavn af statens ydelser som skoler, sundhedscentre og infrastruktur. De har få jobmuligheder og bliver ofte ikke hørt. Projektet vil reducere deres fattigdom og marginaliserede position, så de kan få større indflydelse på egen udvikling. Erfaringer spredes, så projektet vil yderligere gavne alle landets oprindelige befolkningsgrupper, som deler samme kollektive rettigheder, i alt ca. 620.000 mennesker, der lever med samme udfordringer som de unge Rama-Krioler.

Strategi & Hovedaktiviteter:

Projektets strategiske tilgang er delt i to spor. Det ene med fokus på uddannelse i Rama-Kriol-territoriet, der vil fremme udvikling for børn og unge med følgende hovedaktiviteter:

1. Uddannelse af unge Rama-Krioler til proaktive klimaaktiviteter, forandringsagenter og ledere  

  • 1.1 Kortlægge behov og udvikle træningsplaner. I samarbejde med landsbyerne identificeres aktuelle og specifikke behov for uddannelse, træning og viden i forhold til at kunne forsvare territoriet, sikre miljøbevarelse samt styrke kultur og traditioner.
  • 1.2 Sikre infrastruktur til undervisningscentre. I de landsbyer, som ikke har fælles huse eller andet tilstrækkeligt tag over hovedet til undervisning og træning, vil minimumsforhold blive etablerede med respekt for deres egen byggetradition. Feltstationen ”The Chair” dybt inde i deres regnskov vil blive styrket som undervisningscenter og brændpunkt for viden.
  • 1.3 Omsætte viden til handling. De unge vil indgå i strategisk definerede aktioner, der iværksættes i forhold til at få annulleret den grundlovsstridige kanallov, forebygge illegale invasioner, overvåge miljø og jaguarbestanden, klimatilpasning og økonomisk bæredygtig udvikling, inden for fx bæredygtig turisme, fiskeri, skovlandbrug, kokosnødder og forskning. Dette giver praktisk erfaring, der er vigtige redskaber i fortalervirksomhed og forsvar af territoriet. Mærsk bør ikke kunne sejle gennem deres territorium, uden at de føler sig hørt først.
  • 1.4 Træne og organisere egne uddannelsesteams. De unge, forældre, lærere, autoriteter og allierede blandt jurister og miljøorganisationer, vil bidrage til eller indgå i teams lokalt, der skal sikre teknisk læring til børn fra en tidlig alder og støtte territorieforvaltningen. Dette skal via metoden træning af trænere sikre kapacitet i landsbyerne også efter endt projekt. Målet er ét uddannelsesteam per landsby samt et territorialt samarbejdsråd, der skal sikre fælles træningsprogrammer.

Det andet spor fokuserer på at oplyse de nicaraguanske politikere, landets andre oprindelige folk samt unge generelt om de lovbrud, fattige minoritetsgrupper som Rama-Kriolerne står overfor med henblik på at skabe handling for en bedre fremtid. Dette inkluderer følgende hovedaktiviteter:

2. Fortalervirksomhed og alliancer til at sikre handling for unge Rama-Kriolers fremtid  

  • 2.1 Styrke unge rettigheds- og klimaforkæmpere. Uddanne og træne unge Rama-Krioler til at kunne forsvare deres livsstil, kultur og naturressourcer mod trusler. Viden om kollektive rettigheder, klima, miljø, biodiversitet og skovbevarelse skal bruges i nationale eller internationale forhandlinger, konferencer eller høringer med relevans for oprindelige folk generelt og Rama-Kriolerne specifikt.
  • 2.2 Lobbyere for at staten gør deres egen uddannelse i territoriet permanent. Styrke unge Rama-Kriol ledere og territorialregeringen i repræsentation af alle ni landsbyer, til at forsvare sig mod trusler udefra. Et skridt vil være at inddrage relevante myndigheder, fx undervisningsministeriet, med henblik på i koordination at fortsætte den uddannelse, træning og plan, projektet udvikler. Et andet skridt vil være træning i fortalervirksomhed, organisering, lederskab og konflikthåndtering, der giver intern styrke til at sikre institutionel og kulturel overlevelse.
  • 2.3 SoMe-kampagne. Verdens og Nicaraguas unge skal kende mere til de unge oprindelige folk – deres hverdag, rettigheder og udfordringer. De unge Rama-Krioler vil være udgangspunktet for en kampagne i nationale og sociale medier med målet om at skabe oplysning om og opbakning til unge oprindelige folks kamp for selvbestemmelse og skovbevarelse i Indio Maíz, samt hvordan skovfældning bidrager til de globale klimaforandringer. Vi forestiller os et Ramaskrig med #SkrigforSkoven.
  • 2.4 Spredning af erfaringer fra Rama-Kriolernes egne uddannelses- og træningsplaner. Læring på godt og ondt skal bidrage til at facilitere og inspirere i andre oprindelige folks kamp for uddannelse og selvbestemmelse i deres territorier. Spredning vil bl.a. ske gennem den nationale alliance af syv oprindelige folk og to etniske grupper af afrikansk afstamning i Nicaragua, som Verdens Skove og lokale partnere samarbejder med i forvejen.
Operation Dagsværks projektkrav

Unge danskere kan bidrage til at sikre unge Rama-Krioler viden, selvværd og stolthed over egen kultur samt medindflydelse, hvor deres potentiale lokalt, nationalt og internationalt kan udspille sig. Dette er nødvendigt, hvis ikke deres skov, jaguarer, sprog, kultur og eksistensgrundlag skal forsvinde.

Uddannelse:

20% af Rama-Kriolerne over 15 år vurderes at være analfabeter. Det gør kampen mod politikere, jurister og forretningsfolk vanskelig. Samtidig er viden om klimaforandringer, samt de rettigheder og økosystemservices, de har, begrænset. De har en kæmpe praktisk og spirituel viden om deres miljø og skov, men den rækker ofte ikke til at sikre territoriallederskab og forhandlinger med udefrakommende. Således er uddannelse og træning baseret på virkelighedens behov, som dette projekt vil styrke, altafgørende for at få indflydelse på fremtiden.

Bæredygtighed:

Ved at tage udgangspunkt i Rama-Kriolernes egne udtrykte behov for viden og uddannelse og give dem medansvar i projektets aktiviteter styrkes deres forandringspotentiale. Hovedaktivitet 1 vil efterlade læring i alle landsbyer, organisere lokale undervisere og træne trænere, således at de selv kan fortsætte og udvikle indsatsen efter endt projekt. Rettigheder og miljø vil være gennemgående temaer som præmis for fremtidige generationers eksistensgrundlag.

Fortalervirksomhed:

Hovedaktivitet 2 har til formål at skabe strukturelle ændringer gennem fortalervirksomhed, således at love overholdes, at der arbejdes for at reduceres de globale klimaforandringer, at der sikres en bæredygtig udvikling, permanent undervisning, og at de oprindelige folk bliver hørt. Det er deres ret. Projektets erfaringer systematiseres og spredes til inspiration for andre oprindelige folk i Nicaragua.

Lokal forankring:

Projektet vil blive implementeret i tæt samarbejde med Rama-Kriolerne selv, som skal have gavn af og følge op på aktiviteter. Planer vil blive lagt i samarbejde med landsbyerne og den territoriale regering. Den lokale partner har flere års erfaring med praktisk miljøuddannelse i det sydlige Nicaragua og har samarbejdet med Rama-Kriolerne gennem en årrække. Allierede som Global Wildlife Conservation, der har foretaget lokale forskningsstudier af fauna, vil bidrage til at sikre en akademisk, men lokalafpasset tilgang.

Diskrimination og ligestilling:

Rama-Kriolerne udgør blot 0,04% af den nicaraguanske befolkning og udgør således en fattig minoritet og en diskrimineret sårbar gruppe. Til trods for det har de det primære ansvar for forvaltningen af over 3% af hele Nicaraguas areal. Love vedtages over hovedet på dem, og nybyggere flytter illegalt ind i deres ”baghave” uden nogen tager affære. Dette projekt vil være med til at sikre dem en stemme nu og i fremtidens nye Nicaragua. Dette både til gavn for dem selv og som inspiration for andre oprindelige folk, der ofte diskrimineres. Projektet vil yderligere give lige adgang til aktiviteter for både piger og drenge, og også trække på erfaringer fra de ældre for at styrke kulturen baseret på forfædrenes traditioner og myter.

Indikativt budget
Verdens Skove - Red Jaguarens Børn Budget (DKK) %
1. Hovedaktiviteter 2.677.000 76
1.1. Uddannelse af unge Rama-Krioler til proaktive klimaaktiviteter, forandringsagenter og ledere 1.545.000 44
1.2. Fortalervirksomhed og alliancer til at sikre handling for unge Rama-Kriolers fremtid 1.132.000 32
2. Lokal Drift 134.050 4
3. Evaluering og Monitorering 410.000 12
4. Projektudgifter i alt 3.221.050 92
5. Revision 50.000 1
6. Administration i Danmark 228.950 7
7. Total 3.500.000 100
Pige i vandet i en regnskov

Ramafolket er på mange måder ét med naturen. Jaguaren har stor betydning for dem. De kalder sig for ’Jaguarens børn’. Jaguarer i skoven er et vigtigt tegn på, at hele skoven har det godt. Jaguaren kunne derfor også være et stærkt symbol i en kampagne.

Børn og unge omkring et kort

De unge Rama-krioler kæmper for deres fremtid ved især at håndhæve retten til deres territorium. Uddannelse og viden om rettigheder er en vigtig del af deres kamp. Det handler også helt lavpraktisk om at have styr på afmærkningen af deres område.

Billede af et barn omkringgivet af regnskoven

Rama-Kriolerne lever i en frodig jungle, der er hjem for mange unikke dyr og planter, også nogle som ikke findes andre steder på jorden. Men en mægtig kanal truer skoven. Den vil ødelægge de unges livsgrundlag og også være en trussel for dyr og planter.

Billede af 2 unge piger, der ror i en kano af træ

De unge står derfor over en eksistentiel kamp, der gælder deres folks fremtid. Operations Dagsværks projektet vil uddanne de unge til at være stærke klima- og rettighedsforkæmpere, der kan forsvare deres livsform over for alle de trusler, de står over for.