Gå til hovedindhold

Fællesskab og frirum for børn og unge på flugt

Projektstiller
GAME
Hvor
Libanon
Tema

I flygtningelejrene i Bekaa og Akkar i Libanon lever syriske børn og unge i fattigdom og fortvivlelse. GAME vil bruge gadeidrætten til at skabe frirum og fællesskaber, der kan give glæde og tro på fremtiden.

 

Resumé

Der er 1,5 mio. syriske flygtninge i Libanon og en stor del er børn og unge, som lever i flygtningelejre i fattigdom og usikre omgivelser. De har brug for fællesskaber, som kan skabe glæde og håb. GAME vil uddanne unge syriske flygtninge og unge libanesere til Playmakere, der lærer hvordan gadeidræt og streetkultur kan bruges til at skabe et positivt og trygt frirum for børn, hvis liv er præget af bekymringer for fremtiden og svære og kaotiske vilkår. Samtidig skal børn og unge i lejrene tage del i at designe trygge mødesteder for sport og kultur i ombyggede skibscontainere.

 

Baggrund

10 års krig i Syrien har gjort, at Libanon i dag huser 1,5 mio. flygtninge fra Syrien. Livet for syriske flygtninge er vanskeligt. Det er en tilværelse præget af usikkerhed, fortvivlelse og bekymringer for fremtiden og livet er for mange blevet til en underlig venteperiode. Uanset om drømmen er at tage til Europa eller vende tilbage til Syrien tvinger fattigdom dem til at blive boende i lejrene i Libanon og vente på, at der en dag åbner sig en mulighed for at rejse væk.  

Libanon er 10.452 km2 stort, hvilket ca. svarer til størrelsen på Sjælland og Fyn lagt sammen. Der bor 4,1 mio. libanesere i landet, men herudover bor der flere hundrede tusinder gæstearbejdere og op mod 1,9 mio. flygtninge. Dette gør Libanon til det land i verden, der har modtaget flest flygtninge ift. dets indbyggertal. Denne store tilstrømning presser infrastrukturen, og det er derfor svært at skaffe helt basale ressourcer til flygtningelejrene. I 2014 indførte den libanesiske regering restriktioner på beboelse og muligheder for arbejde for flygtninge i landet, som har betydet, at flertallet af syrerne må slå sig ned i improviserede lejre. Her betaler de en relativt høj husleje for et telt eller et skur på et stykke landbrugsjord. Blandt de syriske flygtninge er 76% under fattigdomsgrænsen, hvor de to regioner Bekaa i øst og Akkar i nord er blandt landets mest udsatte områder. Det er i syriske flygtningelejre i disse to regioner, at projektet vil blive gennemført.

I flygtningelejrene i Bekaa og Akkar lider børn og unge under mangel på muligheder for skolegang og uddannelse og mange bruger timevis på at arbejde i stedet for at gå i skole så deres forældre kan få råd til at leje et telt. Samtidig giver de fysiske omgivelser ringe mulighed for børn og unges livsbetingelser. Der mangler generelt beskyttelse, tryghed og positive fællesskaber, og det kan svært at få skabt en hverdag med meningsfulde og givende aktiviteter. Dette kan have store mentale konsekvenser for børn og unge og en negativ indvirkning på deres trivsel og opbyggelse af sociale netværk. 

Situationen i flygtningelejrene understreger behovet for indsatser, der muliggør at børn og unge kan mødes og skabe venskaber og udvikle sig i fællesskab med andre, som giver dem en stærkere tro på fremtiden. Derfor ønsker GAME at børn og unge i de syriske flygtningelejre i Libanon skal have nogle trygge og sikre steder, hvor de kan dyrke sport og fællesskab med hinanden. GAME vil bruge gadeidrætten til at skabe et frirum, hvor børn og unge kan få et afbræk fra en hård og rutinepræget hverdag. De aktive fællesskaber igangsættes af unge Playmakere, som bruger gadeidrætten til at skabe åbne, inkluderende og sociale mødesteder, og som samtidig selv får mulighed for at udvikle sig gennem en Playmakeruddannelse, der giver dem kompetencer og viden som de kan bruge i hverdagen og i det voksenliv, der ligger foran dem.  

Projektidé og hovedaktiviteter

Projektets formål  

Projektet skal skabe positive sociale forandringer for børn og unge, der lever i fattigdom og usikre omgivelser i syriske flygtningelejre i Libanon, og hjælpe til at skabe samhørighed mellem unge på flugt og unge fra modtagerlandet. Forandringen drives lokalt af unge frivillige Playmakere, som rustes til at være frontløbere på at udbrede de positive og inkluderende fællesskaber, der styrker trivsel og livskvalitet samt solidariteten og den sociale sammenhængskraft i et konfliktramt samfund. Det er et vigtigt aspekt af projektet, at det både er unge syriske flygtninge og unge libanesere, som i fællesskab skal løfte deres rolle som Playmakere. Dette skal være med til at udviske de spændinger og den kløft, der kan være mellem libanesere og syrere, da syriske flygtninge af mange bliver set på som et problem og en trussel for værtslandet. 

Projektets målsætninger 

  • Der etableres 6 GAME zoner med frivilligtræninger i flygtningelejre i Bekaa og Akkar
  • Igennem designworkshops med børn og unge fra flygtningelejrene omdannes 2 skibscontainere til trygge mødesteder med gadeidræt og streetkultur som omdrejningspunkt   
  • Sammen med unge flygtninge udvikles der læringsmateriale til GAME’s Playmakeruddannelse, der er særligt målrettet flygtningenes behov
  • 250 Playmakere bliver uddannet i projektperioden
  • 2500 børn deltager i zonetræninger i de 6 GAME zoner i projektperioden

Hovedaktiviteter 

Uddannelse

GAME vil uddanne unge syrere og libanesere mellem 16-25 år til at være frivillige Playmakere. Uddannelsen tager udgangspunkt i GAME’s empowerment model, som er det grundlæggende fundament for at kunne styrke Playmakernes mod og handlekraft. De lærer hvordan de kan bruge forskellige grene af gadeidrætten som streetdance, basket eller fodbold til at forebygge konflikter, fremme ligestilling mellem drenge og piger og skabe et positivt og trygt frirum for børn og unge i flygtningelejrene. Playmakerne lærer også, hvordan de skal inkludere alle undervejs, og hvordan de får børnene til at give deres mening til kende når de oplever noget uretfærdigt, om det så er på banen eller ude i samfundet. De unge frivillige får en oplevelse af, at de kan skabe positive forandringer i deres eget liv, samtidig med, at de betragter sig selv som en ressource og som nogen, der har noget at bidrage med i andres liv. I uddannelsens første del vil der indgå et designforløb, hvor Playmakere selv er med til at forme uddannelsens anden del med udgangspunkt i deres specifikke behov. Det kunne fx være at uddannelse skulle sætte et særligt fokus på sprogkundskaber, seksuelle reproduktive rettigheder eller sanitet. 

GAME zoner i flygtningelejre i Bekaa og Akkar

Når de unge har modtaget uddannelsen som Playmakere er de klædt på til at organisere ugentlige træninger i gadeidræt for børn i flygtningelejre i Bekaa og Akkar. De frivillige organiseres i 6 GAME zoner, som hver har en gruppe af frivillige tilknyttet. I hver zone arrangeres ugentlige træninger i fx fodbold, street basket og dans. De frivilligdrevne træninger betyder, at 2500 børn vil få et afbræk fra en hård hverdag med mulighed for at dyrke gadeidræt i fællesskab med andre børn. Det har både stor fysisk og mental betydning for børn, at de bliver en del af et aktivt fællesskab. 

Design af trygge mødesteder for børn og unge i flygtningelejre

Gadeidræt har den styrke, at den kan dyrkes på lokale legepladser, i skoler, parker og byrum. I flygtningelejre er der dog udfordringer, der gør selv gadeidrætten svær at dyrke, fordi der mangler steder, hvor børn og unge kan føle sig trygge samt basale ting som udstyr, bolde og sko. GAME vil derfor bruge udtjente skibscontainere til at udvikle mødesteder med gadeidræt og streetsport som omdrejningspunkt – GAME street sport hubs. Disse bliver designet sammen med børn og unge i lejrene til at møde deres specifikke behov. Et eksempel kunne være en container med en klatrevæg på den ene side, påmonterede baskekurve, plads til at tegne og være kreativ samt opbevaring af sportsgear, et WIFI hotspot og et skobibliotek, hvor man kan låne sportssko. Børn og unge i flygtningelejrene vil også tage del i selve konstruktionen af faciliteten fx ved at male og indrette. Playmakerne vil være drivende i at sætte rammerne for de aktiviteter, der skal foregå i og omkring GAME street sport hubs efterfølgende. Som en del af processen vil Playmakerne samtidig blive trænet - og deltage i at drive kampagne omkring behovet for sikre mødesteder. 

Ligestilling 

I Libanon bliver pigers muligheder for at udfolde sig i offentlige rum ofte udfordret at traditioner og af familiemedlemmer/lokalsamfundets manglende accept. 

GAME arbejder for at fremme ligestilling mellem kønnene ved at sørge for en høj andel af piger i Playmakerrollen, og ved at uddanne alle frivillige i vigtigheden af inklusion og ligestilling samt hvordan man laver aktiviteter målrettet piger.  Samtidig opbygges relationer til forældre og lokalsamfund for at fremme accept af pigers deltagelse. 

 

Operation Dagsværks projektkrav

Uddannelse

Der er brug for handling, hvis vi vil undgå at fratage en hel generation af syriske flygtningebørn og unge vigtige muligheder i livet. GAME’s projekt er opbygget omkring at bruge sporten til at udvikle Life Skills. Deltagende børn og unge udvikler kompetencer på flere niveauer. Det personlige – ved bl.a. at styrke kropsbevidsthed, selvværd og selvforståelse; Det relationelle - ved at øge forståelsen for, hvordan man indgår i og bidrager til positive fællesskaber, fairplay og tillid; Det samfundsmæssige - ved at øge forståelsen for, hvordan man bidrager aktivt til samfundet. Uddannelsen videreudvikles, så den tilpasses de behov, som unge syriske flygtninge selv er med til at identificere.

Fortalervirksomhed 

Manglen på offentlige rum til at dyrke sport er stort i Libanon. Derfor har GAME Libanons frivillige udviklet kampagnen ‘Looking for a Place to Dream’, som har skabt politisk opmærksomhed omkring behovet for offentlige mødesteder i Libanon. Der er dog stadig langt vej når det gælder de syriske flygtningelejre, hvor der er få trygge mødesteder. ’Looking for a Place to Dream’ kampagnen skal derfor videreudvikles til at støtte børn og unge fra lejrene i at få deres stemme hørt og bringe deres perspektiver i spil.

Minoriteter og sårbare grupper

Syriske flygtninge i Libanon er mere udsatte end nogensinde. Over halvdelen lever i ekstrem fattigdom. GAME’s medarbejdere og frivillige uddannes til at arbejde med børns rettigheder og beskyttelse, så de kan forebygge episoder med vold, fysisk og psykisk udnyttelse og trafficking. Mange børn og unge er fortvivlede, fordi fremtiden er usikker for dem og de føler sig uvelkomne i Libanon. Den ungeledet gadeidræt er med til at bygge bro over skel og konflikter, og det positive fællesskab giver børn og unge nye kompetencer og en stærkere tro på fremtiden. 

Lokal forankring 

GAME Libanon har eksisteret siden 2007. De 240 Playmakere, der uddannes igennem projektperioden vil blive en del af et stærkt eksisterende fællesskab af frivillige i Libanon, som hver dag er med til at gøre en forskel for udsatte børn. Alene i 2018 har de frivilligdrevne træninger i Libanon haft mere end 34.000 fremmødte. GAME ser igen og igen, hvordan Playmakerne opnår en vigtig stemme i deres lokalsamfund, når de viser at de kan tage lederskab og ansvar. 

Bæredygtighed

GAME har projekter i Jordan og Somaliland hvor der er mange flygtninge og internt fordrevne, og i de sydeuropæiske lande Malta, Italien og Grækenland. Erfaringerne fra projektet vil blive båret ind i GAME’s fremadrettede arbejde i Libanon, men også i mange andre lande og vil derfor have langsigtet betydning for den sociale forandring, som GAME kan skabe for børn og unge. 

Beskyttelse af miljø og klima er et tema, der fylder mere og mere i GAME’s arbejde. Alle flyrejser foretaget af GAME medarbejdere og frivillige bliver i dag CO2 kompenseret, og vi arbejder på at nedbringe miljøpåvirkningen af vores aktiviteter fx igennem valg af leverandører. Det er en del af Playmakeruddannelsen at arbejde med, hvordan GAME’s aktiviteter kan bidrage til FN’s Verdensmål – herunder også ift. klima og miljø.

Indikativt budget
GAME - Fællesskab og frirum for børn og unge på flugt Budget (DKK) %
1. Hovedaktiviteter 2.720.000 77,8
Playmakeruddannelse 760.000 21,7
Co-design af uddannelsesaktiviteter og udvikling af curriculum 200.000 5,7
Zonetræninger i flygtningelejre 670.000 19,2
Co-design og etablering af street sport hubs 850.000 24,3
Advocacy 240.000 6,9
2. Lokal Drift 145.000 4,1
3. Evaluering og Monitorering 350.000 10
4. Projektudgifter i alt 3.215.000 91,9
5. Revision 40.000 1,1
6. Administration i Danmark 245.000 7
7. Total 3.500.000 100
telte langs en støvet grusvej

De ødelagte veje i Bekaa-dalens flygtningelejre er et vidnesbyrd på den tomhed, der karakteriserer hverdagen for mange børn og unge. Veje som disse vil GAME omdanne til trygge mødesteder fyldt med gadeidræt og fællesskab. Fotograf: Russel Watkins. 

 

børn spiller basketball

Unge syrere og libanesere skal som frivillige Playmakere være igangsættere på at skabe positive og inkluderende fællesskaber på tværs af alder, køn og baggrund. Alt sammen med gadeidrætten som omdrejningspunkt.

 

tre piger spiller basketball i hvide GAME t-shirts hvor der står 'We Love Asphalt'

Gadeidræt er for alle og derfor er ligestilling mellem kønnene en vigtig del af GAME’s måde at arbejde på. Ligestilling i sport kan senere i livet vise sig at være et vigtigt første skridt mod, at pigerne er bredt repræsenteret i det offentlige rum.

børn står samlet rundt om et bord og bygger små modeller af legoklodser

Det er vigtigt at understøtte innovation, der kommer ’nedefra’ og er drevet af de lokale børn og unge. De skal derfor være medskabere af projektet og bidrage med konkrete ideer til, hvordan flygtningelejrenes mobile sportsfaciliteter skal se ud.