Gå til hovedindhold

Et trygt skoleliv uden seksuel vold

Projektstiller
Amnesty
Hvor
Peru
Tema

I Peru bliver unge udsat for seksuel vold og chikane under deres uddannelse. Dette projekt vil støtte de unge i at omdanne deres skoler til trygge og sikre rammer – fri for diskrimination, chikane og vold.

Resumé

Fire ud af fem unge mellem 13-17 år føler sig chikaneret i Perus skoler. Mere end to tredjedele ved ikke, hvordan de beder om hjælp. Det er ødelæggende for unges indlæringsevner og selvværd.

Nu vil eleverne tage sagen i egen hånd, tale deres sag og handle for at udrydde vold og chikane i deres skoler en gang for alle. Det skal dette projekt støtte op om.

Vi vil inddrage de unge og bruge deres energi, kreativitet og færdigheder til at kæmpe for en tryg skolegang. Arbejdet med de unge og lokale partnere vil opbygge lokal kapacitet og ejerskab af projektet.

Baggrund

Når en ung peruviansk pige står op om morgen, tager sin skoleuniform på, snupper skoletasken og går afsted mod skolen, glæder hun sig til at lære nye ting, udforske verden under kyndig vejledning fra en betænksom lærer og til at have det sjovt med sine skolekammerater. Eller gør hun? Frygter hun i stedet for sin sikkerhed eller for at blive udsat for ydmygelser og vold? Og håber hun simpelthen bare på at komme igennem endnu en dag?

Hver dag oplever unge i Peru seksuelle tilnærmelser som tilråb på gaden, uønskede kommentarer og seksuelle hentydninger, ydmygende cybermobning og upassende berøringer fra medstuderende og lærere. Nogle bliver truet med seksuelle overgreb, tilbudt højere karakterer i bytte for sex eller bliver ofre for voldtægt. Tvungen seksuel omgang og samleje kan udover traumet give mange helbredsproblemer for unge piger samt uønskede graviditeter, som kan føre til usikre aborter, social isolation og bortvisning fra skolen.

Homoseksuelle elever er særligt udsatte. Ligeledes har unge med baggrund som migranter, flygtninge eller som tilhører den indfødte befolkning også en øget risiko for at blive misbrugt og chikaneret.  

I 2018 identificerede Perus Uddannelsesministerium 1.048 sager om seksuel vold i skoler. 700 af gerningspersonerne var lærere eller andre ansatte på skolerne. De øvrige 348 var elever. Det tal er dog kun toppen af isbjerget, da de fleste hændelser aldrig bliver anmeldt. Dette skyldes primært frygten for at blive ydmyget og blive nødt til at forlade skolen, trusler fra gerningspersonerne eller en mistillid til retssystemet.

En måling, som Red Barnet har gennemført, viser, at 40% af peruvianske teenagere har følt sig chikaneret i løbet af skoleåret, og at mere end en tredjedel kun til tider eller aldrig føler sig trygge på skolen. Mere end tre fjerdedele ved ikke, hvor eller hvordan de skal bede om hjælp, hvis de føler sig chikaneret.

Vold i skoler afspejler det alarmerende høje niveau af kønsbaseret diskrimination og vold i det peruvianske samfund. Volden hænger tæt sammen med machismo-kulturen (en stærk eller aggressiv maskulin stolthed), som er dybt forankret i samfundet. Machismo-kulturen normaliserer vold og skaber diskrimination og ulighed mellem kønnene.

Resultatet er, at utallige unge i Peru, der har være ofre for vold og chikane i skolen, lider langvarig skade på deres mentale og fysiske helbred. Mange bliver mobbet ud af klassen, får mere og mere fravær eller dropper helt ud af skolen. Det betyder, at de ikke kan afslutte deres studier, og det har indflydelse på deres fremtid. Det opretholder en ond spiral af fattigdom, marginalisering og diskrimination. Dette er særligt et problem for de unge i landets fattige regioner, hvor en skolegang er deres eneste billet til et bedre liv. Derfor er det særligt i disse områder, dette projekt vil sætte ind.

Projektidé og hovedaktiviteter

Projektets formål

At støtte og styrke de peruvianske elever så de bliver i stand til at tage sagen i egen hånd og handle for at udrydde seksuel chikane og vold i deres skoleliv. De unge vil omdanne deres skoler til trygge rum, så alle kan gennemføre deres studier og bryde ud af en marginaliserende fattigdomsspiral.

Hovedaktiviteter og design

Projektet er udsprunget og udviklet af de unge peruvianske elever. Derfor står målgruppen helt central i dette projekt. 150 unge fra forskellige egne af Peru har deltaget i workshops og fokusgrupper for at identificere, hvordan kønsbaseret vold påvirker deres hverdag, og for at foreslå innovative løsninger, der kan fjerne seksuel chikane og vold fra skolen. Peruvianske unge har arbejdet sammen med danske unge over Skype for at dele deres idéer og sammenligne synspunkter i de to lande. Det er på baggrund af disse workshops og samtaler, at de unge er kommet frem til de følgende aktiviteter.

Vi vil fortsætte med at udvikle projektet sammen med de unge, da det er vigtigt, at de selv er med til bestemme og forme indholdet af aktiviteterne. Derfor er aktiviteterne endnu ikke beskrevet i detaljer.

 • Empowerment. Træne grupper af peruvianske elever til at blive ungdomsledere eller fortalere, som træner og mobiliserer andre unge i skolerne. Dette inkluderer også en undervisning i deres rettigheder, og i hvor de kan få hjælp, hvis de oplever vold eller chikane.

 • Aktivisme. Styrke og kapacitetsopbygge grupper af studerende så de bliver i stand til at organisere sig og skride til handling i deres skoler og lokalsamfund for at takle seksuel chikane og vold ved hjælp af lokalt relevante, dynamiske og kreative aktiviteter. Fx. oprettelse af en YouTube-kanal, Instagram-indhold, vægmalerier om emnet på skolens vægge og skabelsen af mentorordninger og sikre rum på skolerne.

 • Kampagner. En samarbejdsbaseret, ungdomsledet kampagne på nationalt plan, herunder innovative offline og digitale elementer, der udfordrer status quo og kræver forandringer.

 • Fortalervirksomhed. Ungdomsledet fortalervirksomhed med lokale og nationale myndigheder for at forbedre sikkerheden i skolerne.

 • Inddrage hele skolesamfundet. Give støtte og vejledning til forældre, lærere og skolemyndigheder for at ændre viden, holdninger og praksis til nultolerance af machismo, diskrimination og vold.

 • Partnerskaber og videndeling. Dele historier, planer, udfordringer og succeser mellem skoler og regioner og med andre grupper, organisationer og institutioner, der arbejder med at udrydde skolevold i Peru.

 

Målgruppe

 • Primær målgruppe: 3.500 elever mellem 13 og 17 år fra forskellige egne af Peru, som går i High School.

 • Sekundær målgruppe: 1.000 forældre, 300 lærere, 100 skoleadministratorer, 6 lokalsamfund samt 20 personaler fra lokale og nationale uddannelsesmyndigheder.

 

Geografisk placering

 • Andesbjergene er hjemsted for størstedelen af Perus indfødte befolkning. Denne befolkningsgruppe er igennem historien blevet udelukket og marginaliseret af landets spansktalende elite. Området er kendetegnet ved en høj forekomst af fattigdom og ringe muligheder for uddannelse.

 • Amazonjunglen er den mindst befolkede region i Peru med kun 5% af befolkningen. I denne isolerede region er der en høj forekomst af seksuel vold og teenagegraviditeter. Skoledeltagelsen er lav – især i landdistrikterne.

 • Lima er Perus hovedstad. Byens slumkvarterer huser mange migranter fra andre dele af landet, samt flygtninge fra andre lande i regionen – blandt andet Venezuela. I en nylig undersøgelse af den seksuelle chikane mod unge piger i større byer rundt om i verden, er Perus hovedstad den farligste.

 

Lokale partnere

 • MANTHOC er en national ungdomsorganisation grundlagt i 1976 i Lima, der lige nu har 2.500 medlemmer. Det er børn og unge fra arbejderfamilier i 10 regioner i Peru. MANTHOC arbejder som fortaler for peruvianske børn og unge. De vil gøre dem i stand til at udøve deres rettigheder og forbedre deres levevilkår. MANTHOC vil lede projektet om unges fortalervirksomhed og empowerment.

 • Fe y Alegria blev grundlagt i 1966 og fremmer uddannelse i marginaliserede områder i byer og landdistrikter i Peru. I øjeblikket studerer over 84.000 børn og unge på mere end 150 offentlige skoler, der drives af organisationen i 20 regioner i Peru. Fe y Alegria vil spille en ledende rolle i projektet i forhold til at samarbejde med lærere, skolemyndigheder, forældre og undervisningsministeriet.

Både MANTHOC og Fe y Alegria har en stærk lokal tilstedeværelse i de foreslåede projektområder. De taler det lokale sprog og kender kulturen i hvert område.

 • Amnesty Peru blev grundlagt i 1970 og har hundredvis af medlemmer og mere end 35.000 aktivister, som fremmer og forsvarer menneskerettigheder i hele landet. Amnesty Peru har stor erfaring med menneskerettighedsundervisning, kampagner og fortalervirksomhed, såvel som specifik ekspertise i ungdomsarbejde, seksuelle rettigheder og kønsbaseret vold. Amnesty Peru vil stå for styringen og strategien for projektet i Peru og den lokale koordinering med de øvrige partnere.

Amnesty Peru og Amnesty Danmark er begge del af Amnesty International-bevægelsen, men de er selvstændige og uafhængige organisationer med deres egne nationale bestyrelse og medlemmer. Vi ser det som en stor styrke, at vi har sådan en tæt lokal partner tilstede i projektlandet.

Operation Dagsværks projektkrav

Uddannelse

Uddannelse er en menneskerettighed. Hvert barn har ret til at uddanne sig. Men unge, som bliver udsat for vold, har svært ved at lære, oplever et lavere selvværd, og dropper ofte de helt ud af skolen. Når de først har forladt skolesystemet, vender de fleste aldrig tilbage, hvilket er ødelæggende for deres fremtid. Derfor fokuserer projektet på skoler som det primære rum for handling og forandring. Gennem undervisning i menneskerettigheder vil de unge styrke sig selv og andre til at udvikle de færdigheder, den viden og de holdninger, der vil holde dem sikre i skolen og fremme ligestilling, værdighed og respekt i deres skole, lokalsamfund og i samfundet som helhed.

Bæredygtighed

Projektet har et stort fokus på kapacitetsopbygning – både af de unge og af deres lærere og skoler. De unge og lærerne har selv efterspurgt denne kapacitetsopbygning, da de ser det som den eneste måde at skabe en blivende forandring. Det betyder, at projektets indsats vil fortsætte med at skabe forandring i længere tid – langt ud over tidsrammen for finansieringen fra Operation Dagsværk. Det er afgørende for at skabe et bæredygtigt projekt.

Fortalervirksomhed

De unge er ikke bare tilskuere eller ofre. De kan være agenter for forandring. Projektet vil støtte Perus ungdom til at kræve, at seksuel vold i skoler hører op ved at bruge deres stemme over for magthaverne: Uddannelsesmyndigheder, politikere og undervisningsministeriet. Det er ikke altid let for unge at føle, at de vil blive taget alvorligt, da de kan fejlbedømmes som umodne og stemples som enten uromagere eller urealistiske idealister. Projektet vil støtte de unge til fuldt ud at deltage og få deres stemmer hørt af beslutningstagere på lokalt og nationalt niveau.

Lokal forankring

Projektet er designet fra bunden sammen med de unge, lokale partnerorganisationer og skoler i marginaliserede lokalsamfund i Peru for at sikre, at det arbejder direkte med deres mest presserende behov og prioriteter.

Særligt vil samarbejdet med MANTHOC og Fe y Alegria sikre projektets bæredygtighed og forankring, efter projektet er slut, da de selv vil bringe projektets metoder og aktiviteter videre. Desuden vil forankringen styrkes af, at der skabes stærke netværk og alliancer mellem de peruvianske unge og danske gymnasielever gennem samarbejdet med Amnesty Danmarks ungdomsgrupper.

Diskrimination og ligestilling

Bekæmpelse af machismo vil være kernen i projektet, idet peruvianske unge tager skridt til at udfordre diskriminerende holdninger særligt mod piger. Disse overbevisninger er dybt forankret i traditionelle holdninger, institutionel praksis og det peruvianske samfund som helhed. Det fratager piger muligheden for at kræve deres rettigheder på lige fod med andre og bidrager til, at de i så høj grad udsættes for vold. Projektet tager også fat på diskrimination baseret på kønsidentitet, seksuel orientering og tilhørsforhold til grupper som den indfødte befolkning, migranter eller flygtninge, som hver især også øger risikoen for, at unge peruvianere blive ofre for seksuel chikane og vold. I hele projektet vil vi respektere etnisk, kulturel og sproglig mangfoldighed. For eksempel ved at sikre at projektaktiviteter og ressourcer er interkulturelle og flersprogede, hvor det er nødvendigt.

Indikativt budget
Amnesty - Et trygt skoleliv uden seksuel vold Budget (DKK) %
1. Hovedaktiviteter 2.594.544 74
Empowerment af de unge 697.974 20
Handling – Aktiviteter med eleverne 444.208 13
Kampagner drevet af unge 366.670 11
Fortalervirksomhed 223.771 6
Inddragelse af hele skolesamfundet 675.117 19
Partnerskaber og videndeling 186.804 5
2. Lokal drift 420.667 12
3. Evaluering og Monitorering 151.216 4
4. Projektudgifter i alt 3.166.427 90
5. Revision 93.333 3
6. Administration i Danmark 240.240 7
7. Total 3.500.000 100
Billede af 4 smilende peruvianske piger

Disse fire smilende piger er vores positive vision for dette projekt. Vi vil opnå dette billede ved at skabe trygge og sikre rammer på peruvianske skoler, hvor de unge kan trives uden frygt for seksuel chikane og vold.

Pige maler bogstaver med pink maling på en mur

De unge vil gerne lave vægmalerier på skolerne. Malerierne skal oplyse de unge om deres rettigheder og skabe en fælles ånd og et stærkt sammenhold for de unge, så ingen føler, at de står alene i kampen mod seksuel vold.

Billede af unge i workshop udenfor

Unge elever fra Peru har selv taget initiativ til dette projekt. 150 unge deltog i workshops for at diskutere, hvordan seksuel vold påvirker deres hverdag, og for at foreslå nye løsninger, der kan fjerne seksuel chikane og vold fra skolen.

Billede af unge i Skype-møde

Peruvianske unge arbejdede også sammen med unge danske aktivister over Skype for at dele deres idéer og sammenligne erfaringer i de to lande. Det var på baggrund af disse workshops og samtaler, at de unge kom frem til aktiviteterne i dette projekt.